Sự tích về Phổ Hiền Bồ Tát và 10 hạnh nguyện của Ngài

0
921

Phổ Hiền Bồ Tát được biết đến như người bảo trợ cho kinh Pháp hoa. Nếu bạn đang muốn tìm hiểu về Phổ Hiền Bồ Tát cũng như sự tích về Ngài và 10 hạnh nguyện nổi tiếng, đừng bỏ qua bài viết dưới đây của Xemtuvihomnay.

1. Phổ Hiền Bồ Tát là ai?

Phổ Hiền Bồ Tát được biết đến như Bồ Tát của niềm vui, tự do và cộng đồng. Ngài mở rộng đức hạnh và lòng từ bi của mình đến với tất cả chúng sinh. Ngài còn là hiện thân cho tất cả các thực hành tâm linh và công đức trong việc đạt được Phật quả. Ngài là vị Bồ Tát tối thượng với sự thâm nhập hoàn hảo và là một trong Bát Đại Bồ Tát của Phật Giáo đại thừa.

Bồ tát Phổ Hiền cũng là người bảo trợ cho kinh Pháp Hoa, một văn bản cổ xưa mà theo đó một số trường phái Phật giáo được thành lập. Đối với một số tín đồ đạo Phật, thực hành thiền định sâu là phương tiện để trở thành Bồ tát mà Phổ Hiện hóa thân.

Trong Phật giáo Kim Cương Thừa, Kim Cang Bồ Tát (Vajrasattva) là một đồng thể khác tên với Bồ tát Phổ Hiền. Tất cả các vị thần kim cương (vajra) đều là hiện thân của Bồ tát Phổ Hiền.

Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát (Manjushri) và Bồ tát Phổ Hiền (Samantabhadra) là những trợ thủ đắc lực của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, cùng nhau tạo thành Avatamsaka Trinity, ba vị Phật và Bồ tát quan trọng.

Ở Tây Tạng, theo Nyingma (trường phái Phật Giáo Tây Tạng cổ đại), Phổ Hiền có tên gọi khác là Kuntuzangpo, một vị Phật nguyên thủy, Pháp thân, thanh tịnh tự nguyên thủy, nhất vị, giống như vũ trụ. An trụ với ba loại trí tuệ nguyên sơ, vượt ra khỏi các khái niệm hóa của cực đoan, thuyết thực thể (vĩnh cửu) và thuyết hư vô.

2. Sự tích về Bồ Tát Phổ Hiền

Phổ Hiền Bồ Tát được biết đến với sự tích như sau: khi chưa xuất gia học đạo, Phổ Hiền là người con thứ tư của vua Vô Trách Niệm, tên là Nang-da-no. Thái tử lúc bấy giờ được vua cha khuyên răn nên đã phát tâm cúng dường Phật Bảo Tạng và chúng sinh trong khoảng 3 tháng.

Thấy vậy, quan đại thần Bảo Hải khuyên rằng:  “Nay Điện Hạ có lòng làm được việc công đức rất tốt như thế, xin hãy hồi hướng về đạo Vô Thượng Bồ Đề mà cầu được thành Phật, hơn là cầu sự phước báu hữu lậu nơi cõi Nhơn, Thiên, vì cõi ấy còn ở trong vòng sinh tử”.

Thái tử Nang-da-no nghe vậy liền bạch với Phật Bảo Tạng tấm lòng của mình, nguyện phát tâm Bồ Đề, tu hạnh Bồ Tát, nguyện được cõi Phật rất thanh tịnh và trang nghiêm.

Sự tích về Phổ Hiền Bồ Tát và 10 hạnh nguyện của Ngài

Sau khi nghe được phát nguyện của Thái tử Nang-da-no, Đức Bảo Tạng Như Lai liền thọ ký, tự nhiên giữa hư không có nhiều vị Thiên Tử ở các cõi Trời đem đủ thứ bông thơm đẹp đến mà cúng dường và đồng thinh khen ngợi.

Nhờ công đức đó, vị Thái tử sau khi sinh ra các thân khác và các đời khác, kiếp nào cũng nhớ lời thề nguyện mà chăm làm Phật sự và hóa độ chúng sanh, để cầu cho mau chóng viên mãn những gì mình đã ao ước, phát nguyện.

Với lòng tu hành tinh tấn như vậy, sau này Thái tử đã thành Phật ở cõi Bất Huyền và đến giờ hóa thân thành vô số trong các thế giới của giáo hóa chúng sanh.

3. 10 hạnh nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền

Trong văn hoá Việt Nam, Bồ Tát Phổ Hiền là Phật bản mệnh của người tuổi Tỵ và tuổi Thìn. Ngài có 10 hạnh nguyện, biểu tượng cho những nguyện vọng lớn như biển cả. 10 hạnh nguyện phổ biến được biết đến là:

– Hạnh nguyện thứ nhất: Lễ kính chư Phật

– Hạnh nguyện thứ hai: Hồi hướng phổ độ

– Hạnh nguyện thứ ba: Khen ngợi Như Lai

– Hạnh nguyện thứ tư: Thuận theo chúng sinh

– Hạnh nguyện thứ năm: Tu hành rộng rãi

– Hạnh nguyện thứ sáu: Thường tu học Phật

– Hạnh nguyện thứ bảy: Sám hối nghiệp chướng

– Hạnh nguyện thứ tám: Thỉnh Phật trụ thế

– Hạnh nguyện thứ chín: Tuỳ hỷ công đức

– Hạnh nguyện thứ mười: Phổ độ chúng sinh

Hy vọng những thông tin trên bài về Phổ Hiền Bồ Tát hữu ích với người đọc.